Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro školení, kurzy a vzdělávací akce (individuální a kolektivní)

Obchodní firma Lysseum s.r.o se sídlem Brno (dále jen školitel) vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky pro své klienty (zákazníky) představující stanovení pravidel pro organizování, hrazení, průběh a výsledky pořádaných individuálních a/nebo kolektivních školení, kurzů a vzdělávacích akcí, které tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy o dílo (dále jen všeobecné obchodní podmínky a/nebo VOP)

Definice:

Školení, kurzy a vzdělávací akce (dále jen kurzy) organizované firmou Lysseum s.r.o. (dále jen školitel) jsou pořádané na základě vyplněné objednávky či přihlášky, popř podepsané smlouvy. Konkrétní náplň jednotlivých kurzů se řídí potřebami a požadavky klientů.

Podmínky pro účast v kurzu:

Podmínkou pro účast v kurzu je podepsaná smlouva, objednávka, příp. přihláška a předem zaplacená částka na dohodnutý počet vyučovacích hodin. V případě některých kurzů je nutno dodržet minimální počet klientů potřebný pro (účastníků) otevření kurzu. Maximální počet účastníků ve skupině je 8 osob ( Brno ), 12 osob ( Praha, Ostrava ). Délka vyučovací hodiny je 45 minut.

Délka kurzu:

Datum zahájení a ukončení výuky, stejně jako termíny, v nichž výuka neprobíhá (státní i církevní svátky apod.) se stanovují dohodou a mohou být průběžně upravovány, vždy však po dohodě s vyučujícím a v souladu s harmonogramem ostatních probíhajících kurzů.

Neuskutečněná výuka:

V případě absence lektora, po dohodě s klientem (účastníkem kurzu) zajistí školitel odpovídající náhradu, není-li to možné, výuka se v daném termínu nekoná a bude školitelem nahrazena v nejbližším možném termínu.

Absence klienta (účastníků kurzu):

Není-li některý klient (účastník kurzu) přítomen, ať již z jakéhokoliv důvodu, nevzniká mu nárok na finanční kompenzaci. Školitel je oprávněn si s klientem domluvit náhradní termín konání výuky za úplatu. To neplatí pro případy vis maior!

Cena kurzu:

Cena kurzu se řídí smlouvou a/nebo platným ceníkem školitele, kde je stanovena paušální cena za kurz a příp. za vyučovací hodinu, jedná-li se o individuální kurz. V ceně jsou zahrnuty : občerstvení, učebnice, sešity, psací potřeby a tištěné doplňkové materiály používané při výuce, nikoliv však základní používané zejména : poznámkové bloky, datová media, diktafony, apod.

Dodatečné přistoupení klienta do kurzu:

Na žádost se souhlasem a školitele je možno počet účastníků kurzu rozšířit. Maximálně však do maximálního počtu účastníků, který pro daný kurz garantujeme, vždy také s přihlédnutím na provedenou analýzu možného celkového dopadu na efektivitu kurzu.

Platba za výuku:

V rámci smlouvy o dílo, potvrzené přihlášky či objednávky dle počtu předpokládaných odučených hodin, resp. délky kurzu, přičemž platba za provedení výuky se platí předem. V případě kolektivních (firemních) kurzů je možné dohodnout placení výuky následně na základě přísl. vyúčtování – faktury. V případě prodlení s platbou a/nebo nedojde-li k úhradě vyúčtování, výuka se zastavuje, příp. přerušuje do doby, než bude platba řádně provedena.

Způsob provádění plateb (úhrady):

Platby je možno provádět přísl. bankovním převodem na účet školitele a/nebo v hotovosti v kanceláři školitele.

Platbu je možné provést také vkladem hotovosti na účet firmy Lysseum s.r.o na kterékoli pobočce Poštovní spořitelny a to dle pokynů k platbě které budou studentům zaslány.

Ve všech případech se platba provádí před zahájením kurzu.

Storno podmínky:

Pokud klient (účastník kurzu) zruší svoji účast na výuce, je školitel povinen mu vrátit:

  • 50% ze stanovené ceny kurzu, pokud ke zrušení dojde 14 dní před zahájením výuky
  • 20% ze stanovené ceny kurzu, pokud ke zrušení dojde v rozpětí mezi 13 a 7 dnem před zahájením výuky
  • 0% ze stanovené ceny kurzu, pokud ke zrušení dojde v rozpětí mezi 6 dnem a dnem zahájení výuky
  • Při předčasném ukončení již zahájené výuky ze strany klienta (účastníka kurzu) je případný zůstatek zaplacených a neodučených hodin (neabsolvovaného kurzu) považován za storno poplatek.

Nezahájení kurzu:

Školitel si vyhrazuje právo z důvodů technických i organizačních, zejména při nedostatečném počtu klientů (účastníků kurzu) a/nebo při platební nekázni klientů (účastníků kurzu) , daný kurz nezahájit a/nebo předčasně ukončit. V tomto případě jsou platby a provedené úhrady vráceny jednotlivým klientům v plné výši, a to bez jakýchkoliv storno poplatků.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v objednávkovém formuláři správcem Lysseum, s. r. o., se sídlem Jakubské náměstí 5, 602 00 Brno, IČ 28324935 (příp. jeho zaměstnanci). Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v objednávkovém formuláři, a to na dobu jednoho roku. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů:

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány pro vystavení certifikátu o absolvování kurzu, pro vystavení daňového dokladu, pro účely zasílání obchodních sdělení.

Aktuality, novinky

Účetnictví

Veškeré kurzy nabízené na těchto stránkách pořádá společnost Lysseum s.r.o. - www.lysseum.cz

Více typů kurzů a více termínů najdete na stránkách - www.lysseum.cz!

Společnost Lysseum s.r.o. má Ministerstvem školství schváleno pořádat akreditované kurzy. Zde můžete zjistit k jakým kurzům jí byly akreditace uděleny: Akreditace